GDPR

 
Södertälje 2023-07-30
 
Information om personuppgiftsbehandling
Den 25/5-2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till Massageterapeut Ylva Eriksson, en del av MYE AB, om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Massageterapeut Ylva Eriksson åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Massageterapeut Ylva Eriksson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.
 
Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.
 
Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.
Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.
* Namn * E-post * Postadress * Telefonnummer * Personnummer
Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.
 
Ändamålen med behandlingen
För att kunna kommunicera med dig
För att upprätta och underhålla din journal hos oss
För att underhålla dina bokningar och beställningar
För att administrera din betalning av tjänsterna
För att administrera dina ärenden hos oss
För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
För att kunna genomföra marknadsundersökningar
För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.
 
Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
 
Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.
 
Radering av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.
 
Rätt att begära information
Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)
 
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@mye.se
Du hittar även denna information på www.ylvaeriksson.se
 
Vänliga hälsningar
 
Ylva Eriksson
Grundare
MYE AB
Telefon: 073-0743737
E-post: info@mye.se